Tìm lời giải cho bài toán quản trị HTX

Muốn tăng hiệu quả hoạt động của HTX, những người đứng đầu HTX có vai trò vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ HTX là bài toán cần sớm có lời giải để đưa kinh tế hợp tác, HTX phát triển. Luật HTX 2012 ra

Khơi thông ‘dòng chảy’ công nghệ cho các HTX

Ứng dụng công nghệ cao là một trong những bước đi giúp các HTX từng bước nâng “chất” cũng như đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, việc phát triển các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vẫn còn gặp những trở

Gắn phát triển hợp tác xã với kinh tế – xã hội

Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021 – 2030 (gọi tắt là Chiến lược) được kỳ vọng sẽ giúp khu vực này đột phá. Để thực hiện thành công Chiến lược, việc rút kinh nghiệm trong giai đoạn trước rất cần thiết, trong đó phải gắn phát

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã

Giai đoạn 2016-2020, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng; đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% GDP cả nước và gián tiếp hơn 30% GDP thông qua giá trị gia tăng của kinh tế hộ thành viên; góp phần phát triển kinh

Để XTTM không là ‘bài toán khó’ đối với HTX

Thực tế cho thấy, nếu HTX không chú trọng xúc tiến thương mại (XTTM) sẽ rất khó mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm các mối liên doanh liên kết, quay vòng tài chính… Đặc biệt, trong bối cảnh mới, công tác XTTM của mỗi HTX cần phải bài bản, chuyên nghiệp

Chuyển đổi số trong hợp tác xã: Cái khó “bó” cái khôn

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, tuy vậy, quá trình này trong khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) đang diễn ra rất chậm bởi nguồn lực tài chính hạn chế, trình độ quản lý yếu kém… Chuyển đổi chậm Liên minh HTX Việt Nam cho biết,

Bài 2: Chính sách hỗ trợ vẫn như “quả đẹp khó ăn”

Chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (HTX) phát triển đã tương đối đầy đủ và toàn diện song như “quả đẹp khó ăn”. Vì thế, khu vực này vẫn chưa có bước đột phá. Chính sách hỗ trợ nhiều song HTX vẫn khó tiếp cận Ảnh: Đan

Chưa xứng tiềm năng

Những năm qua, mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo nhiều cơ chế, chính sách song khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã (HTX) vẫn chưa phát triển tương xứng tiềm năng. Trong bối cảnh đó, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 340/QĐ-TTg ngày

Tân Bộ trưởng NN&PTNT: Đừng xem nhẹ vai trò của hợp tác xã

Thời gian qua, đâu đó chúng ta còn xem nhẹ phát triển về hợp tác xã (HTX) mà chỉ tìm những “đại bàng” lớn về để thay đổi nền nông nghiệp của địa phương. Trong khi đó, thế giới hướng tới khi vận hành HTX là không chỉ đóng vai trò trung gian mà phải