Về việc triển khai Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 liên quan đến Luật Đất đai và Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 về gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuế đất trong năm 2023

  • 20/06/2023
  • 14:15

Liên minh HTX thành phố kính gửi các HTX, DN thành viên

– Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 liên quan đến Luật Đất đai: Nghị định số 10-2023-cp.signed

– Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 về gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuế đất trong năm 2023: Nghị định số 12-2023-cp.signed

– Văn bản của Liên minh HTX Việt Nam triển khai Nghị định số 10 và Nghị định số 12 năm 2023 của Chính phủ: Công văn số 454 của LMHTXVN về triển khai NĐ số 10-2023 và NĐ số 12-2023

  • Nguồn tin:

Luật hợp tác sửa đổi và các vấn đề cử tri quan tâm

Bài toán về nguồn nhân lực cho các Hợp tác xã nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Quá trình hình thành và phát triển Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng đổi mới để hội nhập, phát triển

Kinh tế và Đô thị Phát triển sản phẩm đặc trưng Ocop

Previous
Next