Về việc triển khai Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 liên quan đến Luật Đất đai và Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 về gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuế đất trong năm 2023

  • 20/06/2023
  • 14:15

Liên minh HTX thành phố kính gửi các HTX, DN thành viên

– Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 liên quan đến Luật Đất đai: Nghị định số 10-2023-cp.signed

– Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 về gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuế đất trong năm 2023: Nghị định số 12-2023-cp.signed

– Văn bản của Liên minh HTX Việt Nam triển khai Nghị định số 10 và Nghị định số 12 năm 2023 của Chính phủ: Công văn số 454 của LMHTXVN về triển khai NĐ số 10-2023 và NĐ số 12-2023

Xây dựng Đảng: Tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị quyết 28

Kinh tế và đô thị: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tập thể

Chương trình cà phê sáng: Tháo gỡ khó khăn giúp các HTX phát triển

Kinh tế và đô thị: Phát triển kinh tế tập thể gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết 20

Liên minh HTX thành phố tổ chức ngày hội thành phố Hải Phòng 2024

Kinh tế và đô thị: Gỡ khó về vốn cho các hợp tác xã

Previous
Next