Liên minh HTX thành phố phấn đấu hoàn thành khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022 đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch

  • 16/05/2023
  • 15:08

Thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN ngày 24/02/2022, Quyết định số 62/QĐ-LMHTXVN ngày 24/02/2022 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam Khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 về việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; Kế hoạch số 10/KH-UBKTr ngày 02/02/2023 của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam về việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố; đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác về việc hướng dẫn, đôn đốc các HTX thành viên thực hiện khảo sát. Tổ công tác đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX với vấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022 trên địa bàn, đến ngày 16/6/2023 số HTX đã khảo sát đạt trên 85%. Trong quá trình khảo sát Tổ công tác gặp phải một số khó khăn: tuy đã hướng dẫn nhiều lần nhưng lãnh đạo HTX chưa thực hiện được do một số lãnh đạo HTX đã lớn tuổi, không sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, máy vi tính, một số bận chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc đi công tác xa, … Để hoàn thành việc khảo sát, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra, trong thời gian tới Tổ công tác tiếp tục chủ động, tăng cường hướng dẫn, xuống trực tiếp đơn vị để vận động, hỗ trợ các HTX còn lại tham gia khảo sát. Với sự chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo Liên minh, sự cố gắng của các đồng chí trong Tổ công tác, Liên minh HTX thành phố Hải Phòng phấn đấu đến ngày 19/5/2023 sẽ hoàn thành việc thực hiện khảo sát, đánh giá “Chỉ số hài lòng của HTX với Cấp ủy, chính quyền địa phương” năm 2022 theo Kế hoạch./.

Trụ sở làm việc của các HTX thành viên Liên minh trên địa bàn các huyện

Phòng TTTT

  • Nguồn tin:

Xây dựng nông thôn mới – Cần sự thay đổi mới của các hợp tác xã

Kinh tế và Đô thị: Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Phát triển KTTT, HTX gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kinh tế và đô thị: “Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012 – Điều kiện cần để các Hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững”

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Previous
Next