Tạo nguồn lực để tam nông phát triển

Kinh tế tập thể, HTX có vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời gian qua. Để tiếp tục làm được điều này, những chính sách hỗ trợ HTX, người dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị công nghệ cao gắn với chuyển đổi

Hợp tác xã SXKD Dịch vụ nông nghiệp Tân Vũ tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 18/11/2021, Hợp tác xã SXKD Dịch vụ nông nghiệp Tân Vũ tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Hữu Đạo, Phó Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố, lãnh đạo phòng chuyên môn của Quận, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, các ngành đoàn thể phường