Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

  • 05/05/2023
  • 08:35

Chiều ngày 04/5/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Đồng chí Lã Thanh Tân, Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng chủ trì hội nghị. Đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố cùng đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan của thành phố dự và tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) gồm 12 chương, 115 điều, dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham gia nhiều ý kiến vào dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Đa số các ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và những nội dung cơ bản của dự thảo Luật. Các đại biểu tập trung tham gia vào các vấn đề trọng tâm như: tạo điều kiện tối đa cho mọi cá nhân, tổ chức có nguyện vọng tham gia vào hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, từ đó giúp hợp tác xã thuận lợi khi huy động vốn đối với người dân chưa phải là thành viên hợp tác xã; quy định rõ số thành viên hợp tác xã tham gia góp vốn để bảo đảm hợp tác xã hoạt động khi có một trong số thành viên rút vốn; không giới hạn số phần trăm góp vốn của các thành viên hợp tác xã; đồng thời giao quyền, trách nhiệm cho Hội đồng quản trị quyết định kết nạp thành viên không cần chờ đến Đại hội thành viên hợp tác xã. Các đại biểu cũng đề nghị dự thảo Luật hợp tác xã sửa đổi quy định rõ thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đối với các hợp tác xã; bổ sung quy định về Ngày hợp tác xã Việt Nam vào ngày 11/4 hằng năm; bổ sung quy định Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã cấp tỉnh giao Liên minh hợp tác xã cấp tỉnh quản lý thay vì giao Liên minh hợp tác xã Việt Nam quản lý như hiện nay; đề nghị các cơ quan của Quốc hội làm rõ mối quan hệ giữa các tổ chức kinh tế tập thể và các doanh nghiệp do hợp tác xã thành lập để cung ứng dịch vụ đầu vào, tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã. Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo Luật bổ sung quy định tháo gỡ vướng mắc trong giải thể hợp tác xã, do hiện nay toàn quốc có hàng chục nghìn hợp tác xã ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả nhưng chưa giải thể vì phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan. Để bảo đảm hoạt động của các hợp tác xã công khai, minh bạch, hiệu quả, các đại biểu đề nghị Nhà nước hỗ trợ kinh phí kiểm toán đối với các hợp tác xã có quy mô nhỏ…

Sau khi nghe các ý kiến tham gia dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi), đồng chí Lã Thanh Tân, Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố đánh giá cao sự nghiên cứu, đóng góp sâu sắc, cũng như những gợi ý, đề xuất sát thực tế của các đại biểu tại hội nghị. Đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố tiếp thu các ý kiến tham gia và giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tổng hợp, báo cáo cơ quan soạn thảo dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) trong kỳ họp tới./.

http://dbndhaiphong.gov.vn/tin-hoat-dong-doan-dbqh/Doan-dai-bieu-Quoc-hoi-thanh-pho-Hai-Phong-lay-y-kien-tham-gia-xay-dung-du-thao-Luat-Hop-tac-xa–sua-doi–2944

  • Nguồn tin:

Xây dựng nông thôn mới – Cần sự thay đổi mới của các hợp tác xã

Kinh tế và Đô thị: Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Phát triển KTTT, HTX gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kinh tế và đô thị: “Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012 – Điều kiện cần để các Hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững”

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Previous
Next