Về việc tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

  • 24/08/2023
  • 15:40

Công văn số 1560/MTTQ-BTT ngày 07/8/2023 của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng về việc tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Xem chi tiết tại file đính kèm; 640

  • Nguồn tin:

Luật hợp tác sửa đổi và các vấn đề cử tri quan tâm

Bài toán về nguồn nhân lực cho các Hợp tác xã nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Quá trình hình thành và phát triển Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng đổi mới để hội nhập, phát triển

Kinh tế và Đô thị Phát triển sản phẩm đặc trưng Ocop

Previous
Next