Thông báo về việc tuyển chọn dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021

  • 27/01/2021
  • 08:24

Kính gửi : Các Hợp tác xã, Doanh nghiệp thành viên Liên minh HTX và DN thành phố

Căn cứ Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 14/01/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021. Liên minh HTX và DN thành phố đề nghị các Hợp tác xã, Doanh nghiệp thành viên Liên minh đăng ký, gửi bản mô tả ý tưởng/Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2021 (theo mẫu gửi kèm) về Liên minh trước ngày 10/3/2021 để tổng hợp, đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ.

Trân trọng thông báo!

Thông báo về tuyển chọn dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021

  • Nguồn tin: