Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 9/3/2021 của UBND thành phố Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

  • 19/03/2021
  • 15:22

Tài liệu đính kèm:

  • Nguồn tin: