Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

  • 26/03/2021
  • 08:02

Ngày 25/01/2021, Thủ Tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg ngày 15/01/2021 đã sửa đổi, bổ sung các Điều 4, 7, 9 của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019.

Tài liệu đính kèm:

  • Nguồn tin: