Liên minh HTX thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho làng nghề và nghề truyền thống thành phố Hải Phòng năm 2023

  • 24/08/2023
  • 15:39

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 17/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về đào tạo nguồn nhân lực cho làng nghề và nghề truyền thống thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 – 2025. Liên minh HTX thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho làng nghề và nghề truyền thống thành phố Hải Phòng năm 2023.

  • Nguồn tin:

Luật hợp tác sửa đổi và các vấn đề cử tri quan tâm

Bài toán về nguồn nhân lực cho các Hợp tác xã nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Quá trình hình thành và phát triển Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng đổi mới để hội nhập, phát triển

Kinh tế và Đô thị Phát triển sản phẩm đặc trưng Ocop

Previous
Next