Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố lần thứ 6

  • 23/11/2020
  • 09:55

Thực hiện Kết luận số 78-KL/TW ngày 10/6/2020 của Ban Bí thư về công tác tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố. Ngày 13/11/2020, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 nhằm xin ý kiến các văn bản và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lương Minh Huệ – Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố, chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị có  đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX và DN thành phố; các đồng chí Trưởng, Phó các Phòng, Trung tâm, Quỹ Hỗ trợ thuộc cơ quan Liên minh HTX và DN thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thống nhất quyết nghị về việc tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung:

– Đại hội sẽ được tổ chức  trong tháng 11 năm 2020, tại trung tâm Hội nghị thành phố.

– Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội Liên minh HTX và DN thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

– Thông qua các dự thảo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố giai đoạn 2017-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành giai đoạn 2017-2020; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Kiểm tra giai đoạn 2017-2020; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025;

– Thông qua nội dung xin ý kiến Đại hội biểu quyết cho phép Ban Chấp hành Liên minh HTX và DN thành phố khóa V tiếp tục lãnh đạo, điều hành khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

– Thông qua nội dung về tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI.

– Thông qua nội dung xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho Ban Chấp hành sửa đổi Điều lệ Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng sau khi Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam được thông qua.

Phòng TTTT-LMHTXDN

  • Nguồn tin: