Vai trò của Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng trong triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

  • 29/10/2021
  • 14:44

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Thời gian qua, Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể thành phố, trong việc đề xuất, phối hợp tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các cơ chế, văn bản triển khai Nghị quyết, kết luận của Đảng, của Thành ủy về phát triển kinh tế tập thể gắn với phát triển kinh tế – xã hội thành phố; tham mưu cho thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố bộ tài liệu hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý HTX theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

Đồng chí lương Minh Huệ – Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố tham luận tại Hội nghị

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết, Liên minh thường xuyên phối hợp với các cơ quan Trung ương; sở, ngành thành phố, các quận, huyện, cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và thành phố liên quan đến khu vực kinh tế tập thể. Trong đó, tập trung tuyên truyền về điểm mới của Luật HTX năm 2012; các mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả, các mô hình sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị; vai trò của hợp tác xã trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo.. Từ năm 2002 đến nay, Liên minh đã phát hành hơn 20.000 bản tin, 510 chuyên trang, chuyên mục trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Báo Hải Phòng, 04 cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã, 112 hội nghị tuyên truyền, phổ biến và hàng nghìn tin bàn trên trang Website của Liên minh… Đến nay, nhận thức về yêu cầu phát triển kinh tế tập thể trong tình hình mới, mô hình HTX kiểu mới của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến tích cực, thấy rõ hơn vai trò, vị trí và sự cần thiết phát triển khách quan của kinh tế tập thể đối với xây dựng và phát triển nhà nước xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, các hoạt động đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, tư vấn, hỗ trợ các HTX trong quá trình hoạt động và tổ chức lại theo quy định của Luật Hợp tác xã được Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố tiến hành thường xuyên, tích cực đã tạo được niềm tin của các HTX trên địa bàn thành phố.

Nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể thông qua việc tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng là mục tiêu và cũng là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng đối với phát triển khu vực kinh tế tập thể thành phố. Liên minh HTX và DN thành phố đã đề xuất giao chủ trì thực hiện các Đề án, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể thành phố, tích cực tư vấn, hỗ trợ các HTX về vốn, thông tin, xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá sản phẩm. Giai đoạn 2002 – 2020, Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố đã tổ chức đào tạo 153 lượt cán bộ quản lý HTX đạt trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; bồi dưỡng 4.843 lượt cán bộ, thành viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể thành phố, 3.669 cán bộ kỹ thuật, lao động trong các HTX được đào tạo, bồi dưỡng nghề truyền thống

Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các HTX về vốn, thông tin, xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá sản phẩm được Liên minh HTX và DN thành phố tập trung triển khai thường xuyên, liên tục. Với nguồn vốn 15 tỷ, đã có gần 1.000 lượt HTX được tiếp cận nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX. Thường xuyên tổ chức cho các HTX và đơn vị thành viên tham gia các Hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu do Trung ương, thành phố và các tỉnh bạn tổ chức; Tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của các HTX, đơn vị thành viên tại trụ sở cơ quan Liên minh HTX và DN thành phố; Chủ động đề xuất liên kết các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng, trong chương trình Hai hành lang, một vành đài kinh tế giữa hai Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc nhằm liên kết giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm các tỉnh, thành phố;.. cũng trong thực hiện chương trình liên kết đã đề xuất tổ chức hội nghị ký kết giữa Liên minh HTX 9 tỉnh, thành phố kết nối cung cầu nhằm giới thiệu các sản phẩm của vùng, miền và liên kết tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu trang Fanpage Ecoop – 9. Đăng ký với thành phố xây dựng “Đề án hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng chuỗi giá trịcho khu vực KTTT thành phố giai đoạn 2021-2030”; Phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho các HTX trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh.

Đ/c Nguyễn Hữu Đạo – Phó Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã 2012

Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng, xây dựng điển hình tiên tiến được Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố triển khai thường xuyên, liên tục, kịp thời đã có tác dụng tích cực trong việc động viên, khuyến khích các đơn vị thành viên vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2002 đến nay, hưởng ứng phát động phong trào thi đua của Trung ương, thành phố với các chủ đề theo từng năm, Liên minh đã đề nghị Chủ tịch nước, Chính phủ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố khen tặng Huân chương Hạng Nhì, Huân chương Hạng Nhì  Ba, cờ thi đua, bức trướng, bằng khen, giấy khen cho 497 tập thể và 1.174 cá nhân. Trong đó, phải kể đến 02 nhân tố điển hình, tiêu biểu là lãnh đạo các HTX được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Để kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thể của thành phố gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 45 năm 2019 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được thành phố giao. Đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, nâng cao chất lượng các chương trình hỗ trợ thành viên theo hướng thiết thực, hiệu quả. Bám sát chủ trương, chính sách mới của Trung ương, chỉ đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và thành phố về kinh tế tập thể để có những hoạt động hỗ trợ cụ thể, bảo đảm lợi ích cho các đơn vị thành viên.

Tại Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hội nghị Tổng kết 10 thi hành Luật Hợp tác xã 2012, Liên minh HTX và DN thành phố đã đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quan tâm tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực KTTT, HTX. Thành phố sớm ban hành chính sách hỗ trợ khu vực KTTT, HTX đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Hoàn thiện và sớm đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu kinh tế tập thể thành phố cũng như bố trí tăng nguồn vốn cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành phố; Quan tâm, có cơ chế ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, tín dụng, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất,…nhằm thúc đẩy các HTX phát triển, góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tập thể vào GDP của thành phố, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời cũng là thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết 13 của Trung ương đề ra.

Với những thành tích đã đạt được,  tập thể Liên minh HTX và DN thành phố và 03 cán bộ cơ quan Liên minh được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen, đồng thời Liên minh đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen cho 01 cá nhân.

HA- P.KTTCTV tổng hợp

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Previous
Next