Triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của thành phố

  • 13/10/2020
  • 07:51

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của thành phố.

Kế hoạch được ban hành với mục đích: Đánh giá và tự chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của thành phố trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo yêu cầu của Bộ Nội vụ. Phối hợp Bộ Nội vụ trong việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát điều tra xã hội học. Là cơ sở để Bộ Nội vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của thành phố.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình kiểm tra tại bộ phận Một cửa Sở Giao thông vận tải

UBND thành phố yêu cầu: Việc đánh giá, chấm điểm đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan và theo đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ; có tài liệu kiểm chứng, số liệu dẫn chứng gửi kèm theo; trường hợp đánh giá, chấm điểm không có tài liệu kiểm chứng thì phải diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, tính điểm; hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của thành phố và báo cáo Bộ Nội vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ; đảm bảo kết quả điều tra xã hội học chính xác, khách quan.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện; kịp thời triển khai các nội dung hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác tự đánh giá, chấm điểm; công tác phối hợp điều tra xã hội học; phối hợp Sở Tài chính đề xuất cụ thể việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch.

Giao Văn phòng UBND thành phố và các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính: Giám đốc các Sở, Chánh Văn phòng UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc lĩnh vực phụ trách; gửi danh sách cán bộ đầu mối thực hiện việc chấm điểm của sở, ngành về Sở Nội vụ trước ngày 20/11/2020 để tổng hợp. Trong quá trình chấm điểm chủ động liên hệ, trao đổi với các bộ, ngành chủ quản để việc đánh giá được chính xác, cung cấp tài liệu, các nội dung kiểm chứng đầy đủ, chất lượng, cần thiết và nắm bắt kết quả chấm điểm, kịp thời báo cáo UBND thành phố nếu có khó khăn, vướng mắc.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện: Phối hợp cung cấp các tài liệu, số liệu liên quan theo đề nghị của các sở, ngành phụ trách lĩnh vực phục vụ việc chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính của thành phố (nếu có đề nghị). Tăng cường thông tin, tuyên truyền về kết quả đo lường Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố; quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của thành phố và những kết quả nổi bật đã đạt được… tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức về việc nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của thành phố; thực hiện nghiêm túc việc trả lời phiếu điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ, đánh giá đúng kết quả công tác cải cách hành chính của thành phố trên cơ sở các nội dung được thông tin, tuyên truyền, phổ biến.

UBND thành phố đề nghị Bưu điện thành phố: phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo, phản ánh về UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết.

Ngọc Lê

 

 

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Những điển hình tiên tiến trong xây dựng kinh tế tập thể thành phố

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Previous
Next