Triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

  • 10/05/2023
  • 16:45

Kính gửi: Các HTX, DN thành viên

Thực hiện Công văn số 671-CV/ĐUK ngày 25/4/2023 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy khối các cơ quan thành phố về việc triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” do Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Ngày 31/3/2023, Trường Chính trị Tô Hiệu phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức phát động Cuộc thi trên địa bàn thành phố.

Nhằm khẳng định vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. Liên minh HTX thành phố đề nghị các HTX, DN thành viên vận động, khuyến khích cán bộ đảng viên, thành viên, người lao động hưởng ứng tham gia cuộc thi.(Gửi kèm theo: Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi, Hệ thống chủ đề bài viết).

Tác phẩm dự thi gửi về Ban Chỉ đạo 35 Khối các cơ quan thành phố qua Ban Tuyên giáo trước ngày 10/6/2023./.

Tài liệu đính kèm:

KH tổ chức cuộc thi chính luận…năm 2023

THỂ LỆ CUỘC THI NĂM 2023 ( CHUẨN)

Phụ lục chủ đề – 2023

  • Nguồn tin:

Xây dựng nông thôn mới – Cần sự thay đổi mới của các hợp tác xã

Kinh tế và Đô thị: Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Phát triển KTTT, HTX gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kinh tế và đô thị: “Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012 – Điều kiện cần để các Hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững”

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Previous
Next