Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024

  • 20/04/2023
  • 13:37

Thực hiện văn bản số 2429/VP-VX ngày 13/4/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Liên minh HTX thành phố đề nghị các HTX, DN thành viên nghiên cứu văn bản hướng dẫn, căn cứ tình hình, khả năng thực tế và yêu cầu của đơn vị  đề xuất các nhiệm vụ theo mẫu và gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Sở KH và CN thành phố) – Số 240 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng trước ngày 22/4/2023./.

Tài liệu đính kèm: Thong bao NSCL Quoc gia.signed

  • Nguồn tin:

Xây dựng nông thôn mới – Cần sự thay đổi mới của các hợp tác xã

Kinh tế và Đô thị: Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Phát triển KTTT, HTX gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kinh tế và đô thị: “Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012 – Điều kiện cần để các Hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững”

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Previous
Next