Thành phố Hải Phòng thực hiện đảm bảo đạt 3 chỉ tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW đề ra

  • 28/04/2021
  • 08:26

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 27/4, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với thành phố Hải Phòng về tình hình 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.


Quang cảnh cuộc làm việc

Qua 3 năm triển khai, việc sắp xếp, tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW được thành phố triển khai thực hiện quyết liệt. Tính đến nay, thành phố Hải Phòng đã thực hiện đảm bảo đạt 3 chỉ tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW đề ra. Cụ thể: Về sắp xếp giảm tổng số 107 đơn vị, đạt tỷ lệ 106% so với thời điểm 2015 (1.008 đơn vị), vượt chỉ tiêu Nghị quyết 19-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy đề ra. Về tinh giản biên chế: Giảm 4.445 người so với số người làm việc được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2015, đạt tỷ lệ 11,82% (vượt 1,82% so với Nghị quyết). Về tự chủ tài chính: Đến nay có 108 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đạt tỷ lệ 11,86%, (vượt 1,86% so với Nghị quyết).

Qua sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo; việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao ở các đơn vị đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, tập trung, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, giảm nhiều đầu mối. Công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết được tổ chức kịp thời, sâu rộng, hiệu quả; thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, thành phố Hải Phòng đề nghị Trung ương triển khai sơ kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; đánh giá những mặt được, mặt chưa được, từ đó bổ sung, ban hành cơ chế sát thực, phù hợp để chỉ đạo triển khai thực hiện. Đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành có hướng dẫn cụ thể về những nội dung: Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập ra ngoài công lập đối với các trường mầm non, trường trung học phổ thông, Đoàn nghệ thuật công lập… Cần bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất về thể chế, chính sách, chiến lược và quy hoạch đối với các ngành, lĩnh vực. Đảm bảo tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc phân công, phân cấp giữa Trung ương và địa phương phải trên cơ sở chính quyền địa phương bảo đảm được năng lực, điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân quyền, phân cấp và chịu trách nhiệm trong phạm vi được phân công, phân cấp…


Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá, qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, thành phố Hải Phòng đã phổ biến, quán triệt kịp thời, sâu rộng, với nhiều nét mới, sáng tạo, hiệu quả, đã làm thay đổi về nhận thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; làm rõ được ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Các đơn vị sự nghiệp thuộc diện sắp xếp được cung cấp thông tin đầy đủ, làm cho cán bộ, viên chức thông suốt về nhận thức tư tưởng, thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện. Thành phố cũng kịp thời ban hành quy định hỗ trợ chính sách để giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho những người bị tác động do sắp xếp. Công tác thể chế hóa Nghị quyết được thành phố chú trọng, ban hành kịp thời, phù hợp, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện. Các ý kiến, kiến nghị của thành phố, Đoàn công tác ghi nhận, tiếp thu từ đó đánh giá, giải quyết trong quá trình triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW thời gian tới.

*** Trước đó, sáng 27/4, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc tại Trường Đại học Hải Phòng về tình hình 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Cùng dự cuộc làm việc về phía thành phố có các đồng chí: Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Sở Nội vụ.


Đồng chí Nguyễn Văn Kính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo tại cuộc làm việc

Theo báo cáo của Đảng ủy Trường Đại học Hải Phòng, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chương trình hành động số 49-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Trường Đại học Hải Phòng được quyền tự chủ theo Nghị định số 16/NĐ-CP trong giai đoạn 3 năm, từ năm 2020 đến hết năm 2022, bao gồm: giao quyền tự chủ tài chính; tự chủ về thực hiện nhiệm vụ; tự chủ về tổ chức bộ máy; tự chủ về nhân sự; tự chủ về tài chính; giá, phí dịch vụ. Nhà trường vẫn chủ động được nguồn tài chính để duy trì các hoạt động, nhất là chi trả lương cho cán bộ, viên chức. Cùng với đó là tự chủ về học thuật đúng theo quy định; chủ động trong công tác tuyển sinh, phát triển chương trình đào tạo, lựa chọn và biên soạn giáo trình, quản lý và cấp văn bằng, triển khai các hoạt động khoa học công nghệ, đảm bảo chất lượng và lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng.

Để đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ chế Hội đồng trường theo chủ trương Nghị quyết số 19-NQ/TW, Đảng ủy Trường đã thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng trường. Đến nay, Hội đồng trường đã được UBND thành phố ra quyết định công nhận gồm 19 thành viên, đảm bảo đúng cơ cấu theo quy định. Giai đoạn 2014 – 2017, Đảng ủy trường đã tinh gọn bộ máy Nhà trường cho phù hợp, số đơn vị đầu mối từ 44 giảm xuống còn 36 (giảm 18%). Đến năm 2018, khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chương trình hành động số 49-CTr/TU, số đơn vị đầu mối từ 36 giảm xuống còn 33 đơn vị; kiện toàn 65 bộ môn xuống còn 46 bộ môn thuộc các khoa/viện. Từ năm 2018 – 2020, Nhà trường đã giảm được 83 biên chế (giảm 16% so với năm 2017).

Bên cạnh những thuận lợi khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nhà trường gặp không ít khó khăn, nhất là về tài chính. Từ năm 2020, thành phố đã cắt giảm nguồn ngân sách chi thường xuyên; nhiều hoạt động cho chuyên môn bị cắt giảm; nguồn chi thường xuyên hiện nay chủ yếu từ thu học phí, trong khi số lượng sinh viên giảm, học phí không tăng; khi Trường triển khai tự chủ về học thuật, vẫn còn vướng mắc cho chưa đồng bộ về các văn bản quy phạm pháp luật…


Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, Đảng ủy Trường Đại học Hải Phòng kiến nghị Trung ương cần có các văn bản quy định rõ hơn về mối quan hệ giữa tổ chức Đảng với Ban Giám hiệu, Hội đồng trường để tránh trùng lặp về vai trò, quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động công tác; đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, cơ chế quản trị của Hội đồng trường và sự quản lý, điều hành của Ban Giám hiệu. Các bộ, ngành có liên quan cần ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị thành phố giao thêm một số nhiệm vụ cho Trường như: bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ viên chức quản lý, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập nhằm phát huy tối đa tiềm lực của đội ngũ giảng viên ngành sư phạm, khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, giúp Nhà trường có những đóng góp hiệu quả hơn sự phát triển chung của thành phố.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến các đại biểu, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận những cố gắng cũng như những khó khăn của Trường Đại học Hải Phòng, nhất là từ năm 2020, năm đầu thực hiện cơ chế tự chủ. Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị thẳng thắn, trực tiếp từ Trường Đại học Hải Phòng về những vướng mắc quy định pháp luật, thực hiện mô hình, từ đó có những đánh giá, giải quyết trong quá trình triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW thời gian tới.

Phương Trang

  • Nguồn tin:

Cơ cấu tổ chức

Đại hội Liên minh Hợp tác xã thành phố Đại hội toàn thể thành viên hoặc Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan

Kinh tế và Đô thị: Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Phát triển KTTT, HTX gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kinh tế và đô thị: “Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012 – Điều kiện cần để các Hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững”

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Kinh tế đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa phục vụ tiêu dùng, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên Đán

Previous
Next