Luật số 08/2017/QH14 của Quốc hội : Luật thủy lợi

  • 01/07/2020
  • 08:44
  • Nguồn tin:

Chưa xứng tiềm năng

Những năm qua, mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo nhiều cơ chế, chính sách song khu vực kinh tế tập thể,