Kế hoạch Thực hiện phân tích kết quả khảo sát, điều tra và công bố kết quả đánh giá DDCI năm 2020; Triển khai đánh giá DDCI năm 2021 của thành phố Hải Phòng

  • 25/03/2021
  • 15:41

Ngày 15/3/2021, Ủy ban nhân thành phố ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về việc kế hoạch thực hiện phân tích kết quả khảo sát, điều tra và công bố kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2020; triển khai đánh giá DDCI năm 2021 của thành phố Hải Phòng.

File đính kèm:

Kế hoạch triển khai thực hiện DDCI của UBND thành phố

  • Nguồn tin:

Chưa xứng tiềm năng

Những năm qua, mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo nhiều cơ chế, chính sách song khu vực kinh tế tập thể,