Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và Tổng kế 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

  • 16/02/2022
  • 09:53

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và Tổng kế 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 15/2 tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố, các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể (KTTT) và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Đ/c Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tham dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ước tính đến 31/12/2021 cả nước có 27.342 HTX; trong đó có 18.327 HTX nông nghiệp (67%), khoảng 9.015 HTX phi nông nghiệp. So với năm 2013, số lượng HTX tăng gần 7.985 HTX (khoảng 41%) chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về KTTT và hơn 09 năm thực hiện Luật HTX năm 2012, KTTT với nòng cốt là HTX, bước đầu thể hiển chuyển biến về chất lượng, hiệu quả, chứng tỏ ngày càng rõ nét hơn vai trò quan trọng và có ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội, bước đầu đã có những tín hiệu mới trong công cuộc phát triển phong trào HTX toàn quốc, thể hiện trên các mặt sau:

Luật HTX năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm phổ biến quốc tế và phù hợp với xu hướng mới phát triển HTX ở nước ta, quy định rõ bản chất của tổ chức HTX, đã tạo ra khung pháp luật cơ bản nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển HTX.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về cơ bản đã được Chính phủ và các bộ, ngành ban hành để hướng dẫn thi hành Luật. Các địa phương ban hành nhiều văn bản triển khai thi hành Luật và bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển KTTT, HTX tại địa phương.

Nhận thức về bản chất tổ chức về KTTT, HTX bước đầu đã được khẳng định và thống nhất trong toàn xã hội.

Sự quan quan của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về KTTT, HTX được nâng cao. Nhiều kế hoạch, chương trình, cơ chế, chính sách nhằm phát triển KTTT, HTX được ban hành phù hợp hơn với thực tế địa phương.

Số lượng HTX tăng lên, doanh thu và thu nhập của người lao động trong HTX được cải thiện, từng bước hoạt động ổn định, qua đó, tác động tích cực đến kinh tế hộ thành viên, góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị tại cộng đồng.

Hoạt động khu vực KTTT, HTX có chuyển biến tích cực về quy mô, công nghệ và thị trường.

Số lượng các HTX áp dụng khoa học công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, tham gia vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ngày càng nhiều. Trình độ cán bộ quản lý HTX nâng cao rõ rệt. Một số HTX có đội ngũ cán bộ tâm huyết, có kinh nghiệm, nhạy bén với cơ chế thị trường, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh của HTX.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về KTTT và tổng thi hành Luật HTX năm 2012 đồng bộ và hiệu quả hơn, thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

Hoàn thiện khung khổ pháp lý trong đó sửa đổi, bổ sung Luật HTX năm 2012 là nhiệm vụ trọng tâm.

Hoàn thiện cơ chế chính sách, bố trí nguồn lực, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển KTTT, HTX của Nhà nước một cách có hiệu quả.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với HTX, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX.

Xây dựng, phổ biến và nhân rộng các mô hình HTX hiệu quả, thí điểm các cơ chế chính sách, loại mô hình tổ chức kinh tế hợp tác mới.

Nâng cao hoạt động của các HTX. Phát triển hợp tác quốc tế về KTTT, HTX. Phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ, các đoàn thể, hội, hiệp hội trong phát triển KTTT.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về KTTT và hơn 09 năm thực hiện Luật HTX năm 2012 đã rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu sau:

Một là, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo thi hành Luật HTX của cả hệ thống chính trị; các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức, quán triệt, tổ chức thực hiện quyết liệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT thì việc thi hành Luật HTX xã đạt kết quả cao. KTTT, HTX ở ngành và địa phương đó phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.

Hai là, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phổ biến nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn, có sức lan tỏa ở các địa phương phải được quan tâm, chú trọng. Việc sơ kết, tổng kết, đánh giá, xây dựng hoàn thiện khung khổ pháp lý và các chính sách của Nhà nước cần tiến hành thường xuyên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện, tạo điều kiện cho khu vực KTTT không ngừng phát triển.

Ba là, bộ máy quản lý nhà nước có vai trò quan trọng trong việc tổ chức thi hành Luật hiệu lực, hiệu quả. Cán bộ quản lý nhà nước cần được bồi dưỡng, đào tạo, cập nhật thường xuyên kiến thức, kinh nghiệm quản lý HTX trong và ngoài nước, đảm bảo có trình độ năng lực, có khả năng tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác định hướng, phát triển KTTT, HTX kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành Luật phải được thực hiện định kỳ, chấn chỉnh kịp thời những trường hợp sai phạm cũng như hoạt động yếu kém, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của quản lý nhà nước nói riêng và hoạt động của khu vực HTX nói chung.

Bốn là, các nghiên cứu, điều tra, đánh giá, khảo sát về khu vực HTX phải được tiến hành thường xuyên. Cơ sở dữ liệu về HTX, Tổ HTX phải được bổ sung, cập nhật liên tục, làm cơ sở cho việc đánh giá khách quan, chính xác về các tổ chức KTTT, tìm ra được những nguyên nhân cản trở sự phát triển của HTX. Trên cơ sở đó, kiến nghị xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ HTX, Tổ HTX đồng bộ, phù hợp với thực tế, tránh bao cấp đồng thời đảm bảo khả thi, có hiệu quả.

Năm là, HTX muốn cạnh tranh trên thị trường phải phát huy lợi thế về thị trường nội bộ, phát triển quy mô thành viên lớn và quản trị hiện đại. HTX cần phát huy nội lực, tăng cường liên kết tạo chuỗi giá trị, chủ đồng tìm kiếm thị trường, đồng thời bản thân HTX cần có người đứng đầu có trình độ, tâm huyết là những yếu tố quyết định để HTX tồn tại, phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: đây là hội nghị quan trọng nhằm đẩy mạnh chủ trương của Đảng về phát triển KTTT; các tỉnh, thành phố cơ bản thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về KTTT và tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phối hợp của các Thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan các địa phương trong việc triển khai thực hiện hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Luật HTX năm 2012. Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự họp tập trung thảo luận luận, phân tích làm rõ nội dung làm được, chưa làm được, rút ra bài học kinh nghiệm; phân tích hạn chế, tồn tại khi thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Luật HTX  năm 2021 để xây dựng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương phát huy trí tuệ, kinh nghiệm phân tích, đánh giá khách quan làm rõ các nội dung: xây dựng thương hiệu sản phẩm, quy hoạch vùng nguyên liệu, vai trò của khoa học và công nghệ, huy động nguồn vốn, quản trị và thị trường để phát triển KTTT, HTX .

Nguyễn Hải

  • Nguồn tin:

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

Previous
Next