Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX và DN thành phố lần thứ 3, Khóa IV, Nhiệm kỳ 2012 – 2017

  • 26/06/2013
  • 09:22

Ngày 25/06/2013 tại Liên minh HTX và DN thành phố, Ban Chấp hành Liên minh HTX và DN thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết chương trình công tác 6 tháng đầu năm, thông qua kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 và một số nội dung trong Chương trình công tác năm 2013 của Liên minh HTX và DN thành phố. Tới dự Hội nghị có các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra là Lãnh đạo của: các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện và một số HTX, DN thành viên Liên minh HTX và DN thành phố.

Tại Hội nghị, các Ủy viên Ban Chấp hành đã thảo luận thông qua Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành, Báo cáo Ủy ban kiểm tra Liên minh và tham gia ý kiến về  Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn Luật HTX năm 2012; Kế hoạch phối hợp với UBND các Quận, Huyện, Sở, ngành liên quan thực hiện điều tra các HTX theo chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam và của thành phố.

Kết thúc Hội nghị, Đ/c Đào Quốc Khánh – Chủ tịch Liên minh HTX và DN thành phố giải đáp các ý kiến tham gia của một số Ủy viên BCH là Lãnh đạo HTX, DN thành viên về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của đơn vị, nhất là vấn đề tiền thuế đất; Đồng thời  tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Ủy viên BCH, bổ sung, hoàn thiện các Báo cáo, Kế hoạch, ban hành, chỉ đạo thực hiện và đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh xây dựng chương trình, kế hoạch, thực hiện triển khai các chuyên đề theo nhiệm vụ được phân công trong Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Liên minh HTX Khóa IV, Nhiệm kỳ 2012 – 2017./.

  • Nguồn tin:

Cơ cấu tổ chức

Đại hội Liên minh Hợp tác xã thành phố Đại hội toàn thể thành viên hoặc Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan

Kinh tế và Đô thị: Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Phát triển KTTT, HTX gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kinh tế và đô thị: “Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012 – Điều kiện cần để các Hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững”

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Kinh tế đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa phục vụ tiêu dùng, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên Đán

Previous
Next