Chi bộ cơ quan Liên minh HTX thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

  • 12/05/2023
  • 13:25

Ngày 10/5/2023, Chi bộ cơ quan Liên minh HTX thành phố tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Thanh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố. Đồng chí Ngô Ngọc Khánh – Bí thư chi bộ, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Đ/c Nguyễn Hữu Đạo – Phó Bí thư Chi Bộ thông qua Báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cơ quan Liên minh HTX thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 và 2 tham luận của 2 đảng viên thuộc Chi bộ với chủ đề “học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh “Nói đi đôi với làm” trong thực hiện nhiệm vụ được giao” và “Vai trò của đảng viên trẻ trong việc gìn giữ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại mới”.

Đồng chí Phạm Xuân Thanh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố đánh giá cao vai trò của Chi bộ cơ quan Liên minh HTX thành phố đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị đều đạt kết quả tốt. Có được kết quả đó, đồng chí cho rằng ngoài nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chủ quan đóng vai trò quan trọng nhất là sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cán bộ, đảng viên, quần chúng, công chức viên chức, người lao động.

Đồng chí Ngô Ngọc Khánh – Bí thư chi bộ, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố cảm ơn Đảng ủy Khối đã quan tâm chỉ đạo Chi bộ cơ quan Liên minh, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các đảng viên trong Chi bộ, để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các đảng viên nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành mục tiêu cho đến cuối nhiệm kỳ.

Nhiệm vụ và giải pháp Chi bộ cơ quan Liên minh HTX thành phố đề ra cụ thể như sau:

– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng năm theo Kế hoạch của Chi bộ và theo hướng dẫn của Thành ủy, Đảng ủy Khối cho cán bộ, Đảng viên trong cơ quan; Đồng thời nâng cao nhận thức về Đảng, uốn nắn về đạo đức, lối sống, sinh hoạt của quần chúng , hỗ trợ, giúp đỡ các quần chúng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Bám sát hoạt động của các HTX, các đơn vị thành viên để kịp thời hỗ trợ các đơn vị thúc đẩy sản xuất kinh doanh; Kịp thời thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho toàn thể cán bộ, Đảng viên và người lao động trong cơ quan theo chỉ đạo của thành phố và Đảng ủy khối.

– Công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 (Khóa IX) và Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 13-KL/TU ngày 25/3/2014 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 21/5/2002 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng (Khóa VII) và Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại Hải Phòng; Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW Khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương.  Tăng cường có hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát để thông qua việc kiểm tra phát hiện những ưu điểm và hạn chế của đảng viên và CBCCVC; phát huy các ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm nâng cao năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy dân chủ trong Chi bộ cơ quan, động viên và tạo điều kiện để công chức, viên chức, người lao động phát huy quyền làm chủ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Thường xuyên cung cấp thông tin mới, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, mỗi CBCCVC và người lao động phải luôn nêu cao ý thức của mình, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt.  Các Phòng, Trung tâm, Quỹ tiếp tục được rà soát và kiện toàn từ chức năng, nhiệm vụ đến bố trí bổ sung hoặc thực hiện luân chuyển cán bộ nhằm phát huy năng lực sở trường của từng CBCCVC trong thực hiện nhiệm vụ.

– Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng đối với Chi bộ. Tiếp tục đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Hướng dẫn số 02-HD/CB ngày 06/6/2012 của Chi bộ về hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chi bộ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Tổ chức triển khai kế hoạch của Chi bộ về kiểm tra, giám sát năm hàng năm. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối trong việc triển khai các công tác kiểm tra, giám sát trong năm theo chỉ đạo.

– Tiếp tục lãnh đạo BCH Công đoàn đẩy mạnh các hoạt động quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần kịp thời trong các Lễ, Tết nhằm động viên đoàn viên Công đoàn cơ quan. Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, tuyên truyền phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khen thưởng kịp thời nhằm động viên cán bộ, Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chi bộ, cơ quan./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố chủ trì Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hữu Đạo – Phó Bí thư Chi bộ báo cáo tại Hội nghị

Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ trình bày tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Xuân Thanh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Ngô Ngọc Khánh – Bí thư Chi bộ cơ quan tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát biểu bế mạc Hội nghị

Phòng TTTT

  • Nguồn tin:

Xây dựng nông thôn mới – Cần sự thay đổi mới của các hợp tác xã

Kinh tế và Đô thị: Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Phát triển KTTT, HTX gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kinh tế và đô thị: “Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012 – Điều kiện cần để các Hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững”

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Previous
Next