Thư mời tham gia Câu lạc bộ nhóm ngành Dịch vụ vệ sinh môi trường

  • 07/09/2023
  • 17:11

Nhằm tập hợp các hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải có nguyện vọng cùng phối hợp nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, tổng hợp đề xuất với thành phố và các ngành liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị; đồng thời giải quyết vấn đề xử lý rác thải của địa phương, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Ngày 6/9/2023, Liên minh HTX thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị xin ý kiến vào Dự thảo Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Dịch vụ vệ sinh môi trường. Các đồng chí Thường trực Liên minh HTX thành phố, lãnh đạo các bộ phận thuộc Liên minh và các thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã đóng góp ý kiến tham gia vào Dự thảo Quy chế và thống nhất các nội dung để chuẩn bị ra mắt Câu lạc bộ (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2023).

Liên minh HTX thành phố Hải Phòng trân trọng kính mời các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh môi trường đăng ký tham gia là thành viên Câu lạc bộ để cùng nhau phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

(Gửi kèm Đơn xin gia nhập thành viên và Dự thảo Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ nhóm ngành Dịch vụ vệ sinh môi trường)

  • Nguồn tin:

Luật hợp tác sửa đổi và các vấn đề cử tri quan tâm

Bài toán về nguồn nhân lực cho các Hợp tác xã nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Quá trình hình thành và phát triển Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng đổi mới để hội nhập, phát triển

Kinh tế và Đô thị Phát triển sản phẩm đặc trưng Ocop

Previous
Next