Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Luật Hợp tác xã sửa đổi

  • 10/06/2022
  • 08:13

Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Luật Hợp tác xã sửa đổi: (Kèm theo Du thao To trinh Du thao Luat HTX sua doi)

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị Hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị

Những điển hình tiên tiến trong xây dựng kinh tế tập thể thành phố

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Previous
Next