Tài liệu tuyên truyền khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương về kinh tế tập thể, HTX hàng năm

  • 10/05/2023
  • 16:48

Để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN ngày 24/02/2022, Quyết định số 62/QĐ-LMHTXVN ngày 24/02/2022 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam Khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 về việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; Kế hoạch số 10/KH-UBKTr ngày 02/02/2023 của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam về việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2022.

Liên minh HTX thành phố đăng tải tài liệu tuyên truyền khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của HTX đối với cấp ủy, chính quyền địa phương về kinh tế tập thể, HTX hàng năm.

Tài liệu đính kèm: CV Lien minh 358 – Tai lieu tuyen truyen CSHL

  • Nguồn tin:

Xây dựng nông thôn mới – Cần sự thay đổi mới của các hợp tác xã

Kinh tế và Đô thị: Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các Hợp tác xã

Phát triển KTTT, HTX gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kinh tế và đô thị: “Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã 2012 – Điều kiện cần để các Hợp tác xã phát triển hiệu quả, bền vững”

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Previous
Next