Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX và DN thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

  • 23/12/2020
  • 09:30
  • Nguồn tin:

Chưa xứng tiềm năng

Những năm qua, mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo nhiều cơ chế, chính sách song khu vực kinh tế tập thể,