Hướng dẫn thủ tục kết nạp thành viên

  • 30/09/2020
  • 15:20

HƯỚNG DẪN

Gia nhập thành viên Liên minh HTX và Doanh nghiệp

 thành phố Hải Phòng.

 

– Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2003;

– Căn cứ Quyết định 1468/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng về việc phê duyệt Điều lệ Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng, Khóa IV, Nhiệm kỳ 2012-2017;

– Căn cứ Điều lệ Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng, Khóa IV, Nhiệm kỳ 2012-2017,

Ban Thường vụ Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng quy định việc kết nạp thành viên như sau:

  1. Đối tượng tham gia thành viên:

Thành viên Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố bao gồm:

          1.1. Thành viên chính thức:

– Thành viên chính thức là các HTX, Xí nghiệp tập thể, Quỹ tín dụng nhân dân, Liên hiệp HTX và các loại hình doanh nghiệp và các Chi nhánh được tổ chức và hoạt động trên địa bàn thành phố theo luật định.

          1.2. Thành viên liên kết:

Thành viên liên kết là các tổ chức kinh tế, xã hội, các tổ chức cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong các lĩnh vực đào tạo, khoa học, công nghệ, dịch vụ, tư vấn, xúc tiến thương mại và các tổ chức kinh tế khác trong và ngoài nước

(Theo các Điều lệ có ghi, nhưng đến nay thành viên này hiện tại không có).

  1. Trình tự và thủ tục kết nạp thành viên chính:

          2.1. Hồ sơ đề nghị kết nạp thành viên:

Các tổ chức, đơn vị thuộc đối tượng nêu trên khi đăng ký tham gia thành viên Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố chuẩn bị hồ sơ, bao gồm:

– Đơn gia nhập Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố (theo mẫu).

– Đăng ký kinh doanh, hoặc Giấy phép hoạt động (bản sao).

– Các tài liệu khác (Điều lệ, quy chế, báo cáo hoạt động năm gần nhất …) của đơn vị.

          2.2. Thẩm quyền và thời hạn xem xét kết nạp thành viên:

– Ban Thường vụ Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng  xem xét, quyết định kết nạp thành viên chính thức và liên kết.

Thời hạn trong vòng một quý và có thông báo đến tổ chức, đơn vị về kết quả xem xét (thông báo qua điện thoại hoặc bằng văn bản).

– Ban Thường vụ Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố Hải phòng xem xét, quyết định việc kết nạp đối với thành viên chính thức và liên kết thuộc thành phố.

Thời hạn trong vòng 30 ngày và có thông báo cho đơn vị, tổ chức về kết quả xem xét (thông báo qua điện thoại hoặc bằng văn bản).

          2.3. Thủ tục và trình tự kết nạp thành viên:

– Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng có trách nhiệm tổ chức Lễ kết nạp thành viên một cách trang trọng, thiết thực.

– Trình tự lễ kết nạp thành viên:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Phát biểu của đồng chí đại diện lãnh đạo Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố về giới thiệu Liên minh.

+ Công bố quyết định kết nạp; trao Giấy Chứng nhận thành viên;

+ Đại diện các đơn vị thành viên mới giới thiệu về đơn vị.

+ Đại diện Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố phát biểu và bế mạc Lế kết nạp.

Tại buổi lễ kết nạp có thể kết nạp đồng thời nhiều thành viên.

  1. Quyền và nghĩa vụ của thành viên: Thành viên Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố có các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Điều lệ Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố Khóa IV, Nhiệm kỳ 2012-2017, Điều lệ đã được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận.
  2. Chế độ báo cáo: Căn cứ các quy định trên đây, hàng năm Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố tổng hợp báo cáo kết quả kết nạp thành viên về Liên minh HTX Việt Nam. Các đơn vị thành viên có nghĩa vụ báo cáo khi được Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố yêu cầu.
  3. Giải đáp thắc mắc: Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghi phản ánh với Ban Thường vụ Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng, đề nghị các tổ chức, đơn vị liên hệ theo địa chỉ cơ quan: Liên minh HTX và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng, số 37, đường Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, qua Phòng Tổ chức thành viên, số điện thoại liên hệ 0313.745.525.

Mẫu đơn được tải về tại đây

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ trẻ làm việc tại các hợp tác xã

Tọa đàm: Kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Kinh tế và đô thị: Hợp tác xã, doanh nghiệp tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Previous
Next