Dự án Luật HTX (sửa đổi) loại bỏ các quy định rào cản hợp tác xã tham gia thị trường

  • 16/09/2021
  • 09:45

Ngày 15/9, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến thông qua nội dung tham gia ý kiến về dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật hợp tác xã (sửa đổi) gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo chủ trì Hội Nghị

Luật Hợp tác xã năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 đã làm rõ thêm bản chất của hợp tác xã (HTX) là “phục vụ thành viên”, tăng cường hợp tác nội bộ và tham gia thị trường để phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta. Thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 đã bước đầu làm thay đổi nhận thức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về vai trò quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX trong các thành phần kinh tế của nền kinh tế quốc dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn sau gần 10 năm triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 đã nảy sinh một số tồn tại, bất cập nổi bật như: Một số quy định còn chồng chéo, chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác; Một số quy định bất cập làm cản trở sự phát triển của HTX; Quy định chưa đầy đủ về nguyên tắc cơ bản HTX, chưa phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển của thế giới.

Quang cảnh Hội nghị

Việc xây dựng Dự án Luật HTX (sửa đổi) nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, loại bỏ các quy định rào cản HTX tham gia thị trường, phát triển thành viên, phát triển kinh tế nhưng vẫn bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản của HTX. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực KTTT, HTX. Phát triển HTX bền vững, lâu dài để HTX thực sự là một ngôi nhà chung, một xã hội thu nhỏ cho tất cả thành viên, được tự do đóng góp, cống hiến và làm việc trọn đời.

Hội nghị được lắng nghe 22 ý kiến của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Trưởng các Ban, Đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá cao sự tâm huyết và trách nhiệm của các đồng chí tham gia ý kiến đóng góp. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng và cần thiết của Việc xây dựng Dự án Luật HTX (sửa đổi) trong bối cảnh hội nhập, xu hướng phát triển của thế giới hiện nay. Đồng chí Chủ tịch đề nghị Tổ biên tập Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX tổng hợp các ý kiến đóng góp, hoàn thiện văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời hạn.

Lê Huy

https://vca.org.vn/du-an-luat-htx-sua-doi-loai-bo-cac-quy-dinh-rao-can-hop-tac-xa-tham-gia-thi-truong-a23534.html

  • Nguồn tin:

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 7-2022

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

Previous
Next