Cơ cấu tổ chức

  • 05/06/2023
  • 13:54

Đại hội Liên minh Hợp tác xã thành phố

Đại hội toàn thể thành viên hoặc Đại hội đại biểu thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh, do Ban chấp hành Liên minh triệu tập thường kỳ 5 năm 1 lần.

Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 số uỷ viên BCH Liên minh hoặc trên 50 % số thành viên chính thức đề nghị.Đại hội hợp lệ khi có mặt ít nhất 2/3 tổng số đại biểu được triệu tập. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội có giá trị khi trên 50% tổng số đại biểu có mặt tán thành.

Ban Chấp hành Liên minh

Ban chấp hành Liên minh do đại hội bầu ra, được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định công nhận và Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam quyết định chuẩn y. Ban chấp hành là cơ quan cao nhất của Liên minh giữa 2 kỳ Đại hội. Ban chấp hành họp thường kỳ 6 tháng 1 lần do ban thường vụ Liên minh triệu tập và chủ trì, khi cần thiết có thể họp bất thường. Kỳ họp của ban chấp hành hợp lệ khi có mặt trên 50% Uỷ viên BCH và các Nghị quyết của BCH được thông qua theo đa số đại biểu có mặt.

Danh sách Ban Chấp hành

Ban Thường vụ

Ban thường vụ Liên minh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và một số Uỷ viên. Số lượng Uỷ viên Ban Thường vụ do Ban chấp hành Liên minh quyết định. Ban thường vụ họp thường kỳ 3 tháng 1 lần, khi cần có thể họp bất thường, nhiệm kỳ của Ban thường vụ cùng với nhiệm kỳ của BCH Liên minh.

Danh sách Ban Thường vụ

Thường trực

Thường trực Liên minh gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách.

Chủ tịch: ông Ngô Ngọc Khánh, ĐT 0919.281.686

Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Hữu Đạo, ĐT 0983.015.975

Phó Chủ tịch: ông Nguyễn Minh Hoàng, ĐT  0903.227.188

Thường trực Liên minh có nhiệm vụ quyền hạn:

– Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Cơ quan Liên minh; Chỉ đạo xây dựng dự thảo quy chế làm việc của BCH Liên minh; Điều hành giải quyết công việc hàng ngày của Liên minh.

– Chuẩn bị các nội dung , chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban thường vụ, Ban chấp hành Liên minh.

– Quyết định thành lập tổ chức điều hành và quản lý bộ máy giúp việc, quyết định nhân sự của cơ quan Liên minh theo thẩm quyền; quyết định cơ cấu tổ chức, nhân sự các đơn vị trực thuộc Liên minh sau khi đã thoả thuận với các cơ quan chức năng và được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân thành phố.

– Quản lý sử dụng tài sản, tài chính của cơ quan Liên minh theo quy định của pháp luật, của thành phố.

– Chuẩn bị các nội dung báo cáo Ban thường vụ, Ban chấp hành.

Ủy ban Kiểm tra

Uỷ ban kiểm tra của Liên minh do BCH bầu gồm Chủ nhiệm và một số Uỷ viên. Số lượng Uỷ viên do BCH quyết định. Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra là Uỷ viên Ban thường vụ Liên minh.

Uỷ ban kiểm tra hoạt động theo điều lệ Liên minh và quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm tra do BCH Liên minh ban hành.

Danh sách Ủy ban Kiểm tra

Bộ máy tổ chức của cơ quan Liên minh HTX thành phố

1. Văn phòng:

–     Là bộ phận tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo cơ quan Liên minh về công tác tổ chức cán bộ, công tác nội vụ, pháp chế, nhân sự, lao động, tiền lương và đối ngoại.

–     Giúp lãnh đạo cơ quan Liên minh xử lý các thông tin, văn bản đến và đi, quản lý công tác văn thư lưu trữ; hướng dẫn các bộ phận thực hiện theo quy định trong công tác hoạt động văn thư lưu trữ, xử lý văn bản đi và đến.

–     Chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn lực cho các cuộc họp giao ban, hội nghị sơ, tổng kết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cơ quan Liên minh;

–     Quản lý tài chính, tài sản, công tác kế toán của cơ quan Liên minh; tham mưu cho Thường trực thực hiện hiện chế độ quản lý tài sản, tài chính, chi tiêu nội bộ; đảm bảo điều kiện cho các hoạt động  an toàn, an ninh và vệ sinh môi trường toàn cơ quan;

–     Phối hợp cùng Công đoàn, các bộ phận khác thực hiện công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động cơ quan.

–     Là đơn vị thường trực cho công tác tiền lương, tuyển dụng và biên tập tin tức trên website Liên minh.

–     Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình các hoạt động phối hợp, sơ kết, tổng kết, … với các ngành và địa phương liên quan (theo phân công)

Phó Chánh Văn phòng phụ trách: bà Nguyễn Thị Huyền, ĐT 0775.200.979;

Phó Chánh Văn phòng: bà Vũ Thị Thúy An, ĐT 0912.520.822

2. Phòng Kiểm tra và Tổ chức thành viên

  • Là cơ quan thường trực của Ủy ban Kiểm tra Liên minh, có nhiệm vụ:

–     Tham mưu, xây dựng và chuẩn bị nội dung các cuộc họp, triển khai các nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra theo định kỳ.

–     Tham mưu cho lãnh đạo Liên minh trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Liên minh.

–     Tiếp nhận và tham mưu đề xuất các biện pháp trong việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, Điều lệ, Nghị quyết của Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên minh.

–     Tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan Liên minh phối hợp với các ngành, các cấp, các địa phương giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của đơn vị thành viên; bảo vệ quyền lợi hợp pháp các đơn vị thành viên trên cơ sở quy định của pháp luật.

–     Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ 6 tháng, 01 năm và trước Đại hội theo quy định của Điều lệ Liên minh HTX và DN thành phố và theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

–     Kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của Ban Kiểm soát các HTX thành viên.

  • Là cơ quan tham mưu cho Thường trực Liên minh về công tác thành viên, gồm:

–     Nghiên cứu, tham mưu chương trình phối kết hợp với các ngành, quận huyện về tổ chức tuyên truyền vận động thành lập, phát triển HTX, Liên hiệp HTX và DN. Chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình các hoạt động phối hợp, sơ kết, tổng kết, … với các ngành và địa phương (theo phân công)

–     Tổ chức và duy trì các hoạt động với các đơn vị thành viên theo địa bàn, theo lĩnh vực chuyên ngành, tổ chức các hoạt động liên kết thành viên; theo dõi, giúp đỡ các đơn vị thành viên;

–     Nghiên cứu, tham mưu kế hoạch phát triển thành viên; phối hợp cùng các bộ phận chức năng thuộc Liên minh và các cộng tác viên tại quận, huyện thực hiện công tác thành viên; tổ chức phát triển thành viên, thu hội phí thành viên.

–     Tham mưu, xây dựng các phong trào thi đua trong cơ quan Liên minh và vận động thi đua tại các đơn vị thành viên theo sự chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, Thành ủy và UBND thành phố ; là đơn vị thường trực công tác thi đua khen thưởng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của Liên minh.

– Trưởng phòng: bà Hoàng Thị Anh, ĐT 0912.201.222

3. Phòng Kế hoạch và Tổng hợp:

–     Tham mưu cho Thường trực, Thường vụ và Ban Chấp hành Liên minh các hoạt động xây dựng cơ chế chính sách, tuyên truyền phổ biến về chính sách pháp luật đối với kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân.

–     Tham mưu cho Thường trực về các hoạt động của BCH, kinh tế tập thể thành phố; nghiên cứu xây dựng mô hình, phát triển mô hình điển hình tiên tiến.

–     Xây dựng kế hoạch và tổng hợp các hoạt động của toàn cơ quan Liên minh;  chuẩn bị các báo cáo và chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng, năm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cơ quan Liên minh;

–     Là bộ phận thường trực tham mưu cho cơ quan Liên minh HTX và DN thành phố trong các hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của thành phố;

–     Đôn đốc, giám sát các bộ phận trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch được Lãnh đạo cơ quan phân công.

* Trưởng phòng: ông Phạm Huy Duy, ĐT 0903.247.357

4. Phòng Thông tin và Tuyên truyền

– Tham mưu cho lãnh đạo Liên minh về công tác thông tin và tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thành phố về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

– Nghiên cứu đề xuất và xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến thông tin, chính sách pháp luật, đường lối của Đảng, chủ trương của Nhà nước và thành phố cho các đơn vị thuộc khu vực kinh tế tập thể thành phố và các đơn vị thành viên; là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về chính sách, pháp luật.

– Chủ trì xây dựng các chương trình, kế hoạch tuyên truyền của Liên minh dài hạn, định kỳ hằng năm, 6 tháng, hoặc theo những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong từng giai đoạn; tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Liên minh về nội dung, phương pháp, hình thức và định hướng công tác tuyên truyền trong từng thời kỳ và tổ chức triển khai thực hiện.

– Là đầu mối phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng và các cơ quan truyền thông khác để triển khai nhiệm vụ tuyên truyền về kinh tế tập thể và hoạt động của cơ quan Liên minh HTX và DN thành phố; tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo chỉ đạo của lãnh đạo Liên minh; theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin và tuyên truyền; đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin và tuyên truyền.

– Quản lý, biên tập nội dung, kiểm tra và đăng tải tin tức trên trang Web của Liên minh, tham gia gửi tin, bài góp phần xây dựng nội dung trang Web của Liên minh HTX Việt Nam; xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển hệ thống thông tin điện tử nội bộ và tổ chức triển khai sau khi lãnh đạo Liên minh phê duyệt.

– Tổng hợp và lưu trữ thông tin về tình hình HTX, DN thành viên, kết quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc Liên minh theo định kỳ 6 tháng, hàng năm; thu thập và quản lý các văn bản, tư liệu, hình ảnh.. có liên quan đến sự hình thành và phát triển của khu vực kinh tế tập thể và Liên minh HTX và DN thành phố; tổ chức việc cung cấp thông tin, tư liệu cho các yêu cầu nghiên cứu, báo cáo, đánh giá… liên quan đến kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX và DN thành phố trên cơ sở các quy định của Nhà nước và quy chế hoạt động của cơ quan.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Liên minh giao.

Trưởng phòng: ông Đỗ Tuấn Dương, ĐT: 0985.385.273

5. Trung tâm Đào tạo

Là đơn vị sự nghiệp có thu để đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, Trung tâm có nhiệm vụ:

–     Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND thành phố về việc cho phép đổi tên các Trung tâm trực thuộc Liên minh HTX và DN thành phố; Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Trung tâm do Chủ tịch Liên minh HTX và DN ký ban hành.

–     Tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo cho các HTX và DN thành viên ở các địa phương.

–     Chủ động thực hiện các kế hoạch hoạt động sự nghiệp do Trung tâm đề xuất và được tập thể lãnh đạo cơ quan duyệt.

–     Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình các hoạt động phối hợp, sơ kết, tổng kết, … với các ngành và địa phương liên quan (theo phân công)

Giám đốc Trung tâm: ông Phạm Sỹ Hiệp, ĐT 0913.247.384

6. Trung tâm Hỗ trợ

Là đơn vị sự nghiệp có thu để đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, Trung tâm có nhiệm vụ:

–     Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND thành phố về việc cho phép đổi tên các Trung tâm trực thuộc Liên minh HTX và DN thành phố; Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Trung tâm do Chủ tịch Liên minh HTX và DN ký ban hành.

–     Tham mưu cho lãnh đạo cơ quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hỗ trợ cho các HTX và DN thành viên ở các địa phương theo các lĩnh vực khoa học công nghệ, môi trường, xúc tiến thương mại, tham quan học tập mô hình, hội chợ triển lãm, phát triển mở rộng thị trường, …tư vấn thủ tục hồ sơ thành lập, giải thể HTX và DN, tư vấn một số công việc khác theo chỉ đạo và phân công của lãnh đạo cơ quan.

– Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình các hoạt động phối hợp, sơ kết, tổng kết liên quan đến công tác tư vấn, hỗ trợ với các ngành và địa phương (theo phân công).

–     Thực hiện các kế hoạch hoạt động sự nghiệp do Trung tâm đề xuất và được tập thể Lãnh đạo cơ quan duyệt.

Quyền Giám đốc: ông Tiêu Căn Thụy, 0913.577.466

7. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX:

Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã thành phố Hải Phòng là tổ chức tài chính tập thể, là mô hình đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, thuộc Liên minh HTX&DN thành phố, được thành lập theo Quyết định số/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố và chịu sự quản lý trực tiếp của Liên minh HTX&DN thành phố.

Mục đích hoạt động:

Hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp HTX, Doanh nghiệp và các thành viên Liên minh tham gia góp vốn, hỗ trợ các hoạt động đổi mới phát triển sản phẩm, đổi mới phát triển công nghệ, kỹ thuật, phát triển thị trường, mở rộng tiêu thụ sản phẩm, xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới, các mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến.

Giúp xã viên, người lao động trong tổ hơp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các thành viên Liên minh góp vốn có điều kiện tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện thu nhập cho gia đình và bản thân bằng công sức và năng lực của mình, góp phần xóa đói giảm nghèo và giảm tình trạng thất nghiệp.

Tạo tinh thần hợp tác, tương trợ giữa những người lao động và xã viên trong tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các thành viên Liên minh góp phần thúc đẩy kinh tế hợp tác thành phố phát triển.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, tự chủ về tài chính. Quỹ được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Trưởng phòng Phòng Tín dụng: ông Vũ Đức Cường, ĐT: 0904.422.377

  • Nguồn tin:

Luật hợp tác sửa đổi và các vấn đề cử tri quan tâm

Bài toán về nguồn nhân lực cho các Hợp tác xã nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong kinh tế tập thể

Quá trình hình thành và phát triển Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hải Phòng đổi mới để hội nhập, phát triển

Kinh tế và Đô thị Phát triển sản phẩm đặc trưng Ocop

Previous
Next