CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021 – 2030: Nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã

  • 24/06/2021
  • 14:05
Thực hiện Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) giai đoạn 2021-2030, gọi tắt là Quyết định 340/QĐ-TTg; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nguồn lực và khả năng thực hiện; Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030.

Mục đích và yêu cầu kế hoạch hành động thực hiện chiến lược đề ra là:

1. Quản triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra tại Quyết định 340/QĐ-TTg để triển khai, thực hiện thống nhất và hiệu quả trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

2. Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đối với hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; xây dựng hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vững mạnh toàn diện, phát huy vị trí, vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX, là cầu nối giữa thành phần KTTT, HTX với hệ thống chính trị; góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp Quyết định 340/QĐ-TTg đề ra.

3. Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, các bạn tham mưu, đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh) chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các ban, đơn vị trực thuộc và Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp, hiệu quả.

Theo Quyết định 340/QĐ-TTg. Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 – 2030 đã nêu nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt nghiêm túc Quyết định 340/QĐ-TTg; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và xã hội về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và vai trò của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

2. Chủ động tham gia, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương và soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và pháp luật có liên quan

3. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã được Chính phủ, bộ, ngành, cấp uỷ và chính quyền địa phương giao, ủy thác

4. Tư vấn, hỗ trợ tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã

5. Củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

6. Chủ trì, tham gia xây dựng, triển khai một số chương trình, đề án điển hình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

7. Chủ động và tích cực tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Theo đó, việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cụ thể như sau:

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

– Thường trực Liên minh HTX Việt Nam chỉ đạo các ban, đơn vị xây dựng Kế hoạch cụ thể; thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác triển khai có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

– Các ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động; thường xuyên cập nhật thông tin, kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho KTTT, HTX phát triển, để xuất các chính sách phát triển KTTT, HTX; định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Thường trực, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam và gửi Ban Chính sách và Phát triển HTX để tổng hợp và tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch này.

– Giao Ban Chính sách và Phát triển HTX chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm tổng hợp báo cáo Thường trực, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam kết quả thực hiện, đề xuất Thường trực Liên minh HTX Việt Nam giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh.

 

Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh

– Căn cứ Kế hoạch hành động này và tình hình thực tế phát triển KTTT, HTX của địa phương, xây dựng Kế hoạch của Liên minh HTX cấp tỉnh về thực hiện Quyết định số 340/QĐ-TTg tren địa bàn.

Phối hợp với Văn phòng, các ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

– Định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, năm, Liên minh HTX cấp tỉnh báo cáo tỉnh hình thực hiện Kế hoạch này về Liên minh HTX Việt Nam (qua Ban Chính sách và Phát triển HTX) để tổng hợp báo cáo Thường trực và Ban Chấp hành.

 

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và thành viên

– Nâng cao nhận thức về bản chất, cơ chế hoạt động của HTX kiểu mới, chủ động đề xuất với Liên minh HTX cấp tinh khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, luật pháp; nhu cầu dịch vụ về đào tạo, tín dụng, xúc tiến thương mại, khoa học công nghệ…; xây dựng và chuẩn bị các nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

– Nâng cao năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động kinh doanh.

– Nâng cấp các cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin để kết nối với phần mềm quản lý, điều hành của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; phối hợp xây dựng ngân hàng dữ liệu về KTTT, HTX. Trên đây là Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển KTTT, HTX của giai đoạn 2021 – 2030 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, đề nghị các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Ban Ban Thường vụ, Thường trực, các ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX cấp tinh triển khai thực hiện có hiệu quả; quá trình thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Chương trình hành động, các ban, đơn vị trực thuộc và Liên minh HTX cấp tỉnh chủ động đề xuất gửi Thường trực để tổng hợp, báo cáo Ban Chấp hành xem xét, quyết định..

Quỳnh Trang (Lược ghi Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030)

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 3-2022

Previous
Next