Chức năng nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố

  • 16/06/2022
  • 14:43

* Chức năng

– Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các Hợp tác xã và các thành viên; đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với cá tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

– Tuyên truyền, vận động, phát triển HTX, liên hiệp HTX và phát triển lực lượng thành viên của Liên minh.

– Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ cần thiết cho các HTX và các thành viên trong việc thành lập và phát triển.

– Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật và phát triển kinh tế tập thể.

– Tham mưu giúp Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố về lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

* Nhiệm vụ

– Tổ chức quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Trung ương và thành phố về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Tham mưu giúp Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế tập thể.

– Tuyên truyền vận động phát triển thành viên, phối hợp với các ngành, các cấp tuyên truyền, vận động thành lập, phát triển HTX, liên hiệp HTX; tổ chức phong trào thi đua, tổng kết phổ biến kinh nghiệm của các đơn vị điển hình tiên tiến trong khu vực kinh tế tập thể và thành viên Liên minh.

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ để thành lập phát triển HTX, Liên hiệp Hợp tác xã, các đơn vị thành viên, tổ chức các hoạt động liên kết giữa các đơn vị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tập thể và các đơn vị thành viên.

– Chủ trì hoặc tham gia khai triển các chương trình, dự án các hoạt động dịch vụ có mục tiêu phát triển kinh tế tập thể; tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh và hỗ trợ thành viên.

– Tổ chức các hoạt động phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, là đầu mối tham gia tiếp nhận quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ, viện trợ của nhà nước, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cho mục tiêu phát triển kinh tế tập thể và các thành viên theo quy định của pháp luật.

– Tập hợp nguyện vọng, nhu cầu của HTX, các doanh nghiệp, đề xuất với thành phố và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật, giải quyết vướng mắc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp lý cho sự phát triển của các đơn vị kinh tế tập thể và các đơn vị thành viên.

– Tham gia kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chính sách pháp luật đối với khu vực kinh tế tập thể và các đơn vị thành viên.

– Chủ trì hoặc tham gia phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa lãnh đạo thành phố với các Hợp tác xã và các đơn vị thành viên theo chương trình hằng năm.

– Được tham dự các cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố, các quận, huyện, và các ngành của thành phố về những nội dung có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể; tham gia một số ban chỉ đạo; tham gia xét duyệt thi đua, xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi trong các HTX, liên hiệp HTX và các đơn vị thành viên; thực hiện những nhiệm vụ khác được Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố giao.

  • Nguồn tin:

Kinh tế và đô thị: Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh

Kinh tế và đô thị: Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã kiểu mới

Phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại bế mạc hội nghị TW5 khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về khu vực KTTT- HTX tại hội nghị TW5 khóa XIII

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 4-2022

KINH TẾ VÀ ĐÔ THỊ THÁNG 3-2022

Previous
Next