Chức năng nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố

* Chức năng – Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các Hợp tác xã và các thành viên; đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với cá tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. – Tuyên truyền, … Đọc tiếp