Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Ngày 25/01/2021, Thủ Tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, Quyết định số … Đọc tiếp

Kế hoạch Thực hiện phân tích kết quả khảo sát, điều tra và công bố kết quả đánh giá DDCI năm 2020; Triển khai đánh giá DDCI năm 2021 của thành phố Hải Phòng

Ngày 15/3/2021, Ủy ban nhân thành phố ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về việc kế hoạch thực hiện phân tích kết quả khảo sát, điều tra và công bố kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2020; triển khai đánh giá DDCI năm 2021 của thành phố Hải Phòng.

File đính kèm:

Kế hoạch triển khai thực hiện DDCI của UBND thành phố

Đọc tiếp