Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

Hội nghị cán bộ, công chức viên chức cơ quan Liên minh HTX và DN thành phố năm 2020

    Ngày 10/01/2020, Cơ quan Liên minh HTX và DN thành phố phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020 nhằm đánh giá các mặt hoạt động năm 2019 và đề ra Nghị quyết hội nghị năm 2020.


Toàn cảnh hội nghị

 

    Đánh giá kết quả mọi mặt hoạt động năm 2019, tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên minh đã khắc phục khó khăn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được thành phố giao cho, chủ động tham mưu cho UBND thành phố các hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể; tham mưu cho UBND thành phố tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, sơ kết 5 năm thực hiện Luật HTX năm 2012, sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg về Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 của Thủ tướng Chính  phủ, tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, triển khai đúng tiến độ kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý Nhà nước về KTTT, đào tạo nghề cho người lao động tại các làng nghề...
    Hội nghị cũng đề ra Nghị quyết với một số nội dung chính:
    1. Nâng cao chất lượng công tác và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
    2. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào tự học tập, rèn luyện trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ quan.
    3. Duy trì tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm cải thiện từng bước đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVCNLĐ.
    4. Tích cực xây dựng cơ quan văn hóa.
    Hội nghị cũng đã biểu dương, tặng Giấy khen và phần thưởng cho 7 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019./.

 Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

 

Phòng TTTT-LMHTXDN