Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 622792
Khách trực tuyến : 44
Thành viên trực tuyến : 0
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
04/09/2014 - 09:19
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CHUYỂN ĐỔI HỢP TÁC XÃ THEO LUẬT HTX 2012

VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 193/2013/NĐ-CP NGÀY 21/11/2013

    NỘI DUNG CHÍNH

    Việc chuyển đổi HTX, LHHTX được quy định theo Điều 62 Luật HTX 2012 và cụ thể hóa trong Điều 32 Nghị định 193 của Chính phủ như sau:

Căn cứ theo Điều 62 Luật HTX 2012.

    Điều 62. Điều khoản chuyển tiếp

    1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà tổ chức và hoạt động không trái với quy định của Luật này thì tiếp tục hoạt động và không phải đăng ký lại.

    2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà tổ chức và hoạt động không phù hợp với quy định của Luật này thì phải đăng ký lại hoặc chuyển sang loại hình tổ chức khác trong thời hạn 36 tháng, kể từ khi Luật này có hiệu lực thi hành.

    3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

    CÁC BƯỚC CHUYỂN ĐỔI

    Bước 1: Ban quản trị, chủ nhiệm, ban kiểm soát (hoặc kiểm soát viên) họp bàn các nội dung chuẩn bị cho đại hội chuyển đổi:

    Bước 1 là bước họp bàn chuẩn bị các nội dung cho việc tổ chức đại hội chuyển đổi cũng như các nội dung cần họp bàn trong đại hội chuyển đổi, những thay đổi của HTX theo Luật HTX 2012 và Nghị định 193.

    Công tác chuẩn bị Hội nghị chuyển đổi HTX:

    - Chuẩn bị địa điểm, thời gian;

    - Xác định thành phần tham gia Hội nghị chuyển đổi: danh sách thành viên, danh sách đại biểu;

Xây dựng chương trình và nội dung Hội nghị chuyển đổi: Hội nghị thảo luận và thống nhất phân công các tiểu ban chuẩn bị các nội dung sau:

    • XD Phương án sản xuất, kinh doanh;

    • XD Kế hoạch hoạt động của HTX;

    • Dự thảo điều lệ HTX;

    • Lập danh sách thành viên;

    • Dự kiến nhân sự HĐQT, CTHĐQT; Ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; các bộ phận giúp việc

    • Bàn việc thuê giám đốc hoặc thành viên HĐQT kiêm giám đốc

    • Các nội dung khác liên quan đến tổ chức hoạt động của HTX, LHHTX

    Lời khuyên thực tế:

    - Nên có đơn vị tư vấn :

    Ngay khi có ý tưởng chuyển đổi HTX, HTX có thể tiến hành đề nghị một trong các đơn vị sau làm đơn vị tư vấn toàn bộ quy trình chuyển đổi HTX cho mình :

    - Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển hợp tác xã trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ; hoặc bộ phận tư vấn, hỗ trợ phát triển hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố.

    - Các Trung tâm tư vấn, hỗ trợ phát triển hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ, trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

    - Các hợp tác xã tư vấn phát triển hợp tác xã, công ty tư vấn Luật...

    - Các cơ quan chuyên môn tư vấn (Phòng Nông nghiệp huyện, Chi cục Phát triển nông thôn, Liên minh HTX,…).

    Bước 2: Tổ chức tuyên truyền, giải thích cho xã viên hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc chuyển đổi đăng ký lại hợp tác xã; Rà soát lại danh sách xã viên; kiểm kê đánh giá tài sản, vốn hợp tác xã, vốn điều lệ, xác định vốn góp của xã viên; xác định tài sản không chia của hợp tác xã.

    HTX cần tổ chức tuyên truyền và vận động các vấn đề sau:

    • Sự cần thiết phải chuyển đổi HTX;

    • Giới thiệu đề án chuyển đổi HTX, phương án sản xuất và kinh doanh, kế hoạch hoạt động của HTX;

    • Nội dung của Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật liên quan;

    • Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương về kinh tế tập thể, tình hình phát triển HTX trên cả nước và trong địa phương.

Hình thức tuyên truyền, vận động?

    (1). Tuyên truyền miệng;

    (4). Tổ chức hội thảo, hội nghị về chuyển đổi HTX và những vấn đề có liên quan

    (5). Phương tiện thông tin đại chúng: đài, báo, ti vi...

    HTX cần rà soát lại danh sách xã viên HTX (theo biểu Phụ lục I-3 của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ).

    HTX cần kiểm kê đánh giá tài sản, vốn hợp tác xã, vốn điều lệ, xác định vốn góp của xã viên; xác định tài sản không chia của hợp tác xã.

    Bước 3: Dự thảo bổ sung điều lệ theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012 và Nghị định 193; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh.

    Cơ sở sửa đổi Điều lệ HTX

    Điều lệ HTX phải:

    (1). Phù hợp với quy định tại Điều 21 Luật Hợp tác xã 2012 ;

    (2). Không trái với các quy định của pháp luật có liên quan;

    (3).Phù hợp với điều kiện cụ thể của lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX và của xã viên.

    Nội dung Điều lệ HTX

    Điều lệ HTX cần quy định 5 nhóm vấn đề sau:

    Nhóm 1: Các vấn đề liên quan đến HTX

    - Tên của HTX và biểu tượng của HTX (nếu có);

    - Địa chỉ trụ sở chính của HTX;

    - Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của HTX.

    Nhóm 2: Các vấn đề liên quan đến thành viên

    - Điều kiện, thủ tục gia nhập và ra khỏi HTX của thành viên;

    - Quyền của thành viên;

    - Nghĩa vụ của thành viên.

    Nhóm 3: Các vấn đề liên quan đến quản lý kinh tế - Tài chính HTX

    - Vốn điều lệ của HTX;

    - Vốn góp tối thiểu: mức góp, hình thức góp và thời hạn góp vốn; điều kiện trả lại vốn góp cho thành viên;

    - Thẩm quyền và phương thức huy động vốn;

    - Nguyên tắc trả công và thanh toán các khoản lỗ;

    - Hình thức chia lãi theo vốn góp, theo công sức đóng góp của thành viên hoặc theo mức độ sử dụng dịch vụ của HTX;

    - Trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ của HTX;

    - Thể thức quản lý, sử dụng, bảo toàn, xử lý tài sản chung và vốn tích luỹ của HTX khi HTX đang hoạt động cũng như trong trường hợp bị giải thể.

    Nhóm 4: Các vấn đề liên quan đến tổ chức HTX, bộ máy quản lý, điều hành HTX

    - Mô hình tổ chức của HTX;

    - Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng ban quản trị, Giám đốc HTX, Ban kiểm soát và Trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên cũng như các bộ phận giúp việc cho HTX;

    - Người đại diện theo pháp luật của HTX;

    - Thể thức tiến hành Đại hội thành viên và thông qua quyết định của Đại hội thành viên.

    Nhóm 5: Các vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm và các quy định áp dụng

    - Biện pháp xử lý vi phạm điều lệ HTX và nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

    - Thể thức sửa đổi điều lệ HTX;

    - Các quy định khác do Đại hội thành viên tự quyết định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

    Trong trường hợp cần có các quy định chi tiết cho những hoạt động cụ thể của Hợp tác xã mà Điều lệ không quy định hết thì Hợp tác xã xây dựng các nội quy, quy chế riêng cho từng hoạt động đó (Ví dụ: quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng ban quản trị, Giám đốc HTX, Ban kiểm soát và Trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên cũng như các bộ phận giúp việc cho HTX; quy chế hoạt động tài chính, quy chế quản lý tài sản,..).

    Nội quy và quy chế của HTX thường được hoàn thiện sau khi chuyển đổi HTX và trình HĐQT thông qua.

    Xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động

    Phương án sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động tốt phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

    • Thể hiện rõ các mục tiêu cần đạt được;

    • Mô tả các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra;

    • Xác định các nguồn tài chính và nhân lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh;

    • Mô tả cách thức tìm được các nguồn lực này;

    • Dự báo các kết quả sẽ đạt được.

    Phương án sản xuất, kinh doanh là kim chỉ nam định hướng phát triển HTX và là công cụ quý giá để huy động nguồn lực. Trong quá trình tiến hành chuyển đổi HTX, phương án sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động sẽ được bổ sung, hoàn thiện và được thảo luận, thống nhất tại Hội nghị chuyển đổi.

    Bước 4: Người triệu tập đại hội thành viên phải lập danh sách thành viên, đại biểu thành viên có quyền dự họp; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu và dự thảo nghị quyết; xác định thời gian, địa điểm và gửi giấy mời đến thành viên, hoặc đại biểu thành viên dự họp. Giấy mời họp phải kèm theo chương trình, tài liệu liên quan đến nội dung đại hội thành viên ít nhất 07 ngày trước ngày đại hội thành viên khai mạc.

    Việc tổ chức đại hội chuyển đổi phải căn cứ theo các quy định của Điều 30 , Điều 31, Điều 33 - Luật HTX 2012

    Bước 5: Tiến hành đại hội theo quy định

    Những nội dung được thảo luận và biểu quyết theo đa số tại Hội nghị chuyển đổi

    - Những nội dung phải có ít nhất 75% tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành: Điều lệ của HTX.

    - Những nội dung phải có trên 50% tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành: Danh sách xã viên; Phương án sản xuất, kinh doanh; Kế hoạch hoạt động của HTX; Các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập và tổ chức, hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

    Các nguyên tắc thảo luận và biểu quyết thông qua

    (1). Biểu quyết theo đa số với trên 50% xã viên tham gia Hội nghị thành lập tán thành (hình thức biểu quyết do Hội nghị quyết định: bỏ phiếu kín hoặc giơ tay);

    (2). Trong trường hợp biểu quyết mà số phiếu tán thành và không tán thành ngang nhau thì số phiếu biểu quyết của bên có người chủ trì cuộc họp là quyết định;

    (3). Những nội dung chưa được Hội nghị tán thành sẽ tiếp tục được thảo luận trong các hội nghị tiếp theo.

    Theo Điều 32 Luật HTX năm 2012 , Đại hội thành viên thảo luận và quyết định các vấn đề sau:

    Các vấn đề liên quan đến thành viên

    - Quy định tiêu chuẩn thành viên khi tham gia HTX;

    - Thông qua việc kết nạp thành viên mới và cho thành viên ra HTX; quyết định chấm dứt tư cách thành viên.

    Các vấn đề liên quan đến Báo cáo/Kế hoạch.

    - Phương án sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động;

    - Báo cáo tình hình hoạt động của Ban quản trị và Ban kiểm soát;

    - Phê duyệt báo cáo tài chính, kết quả kiểm toán nội bộ;

    - Dự kiến phân phối lãi, xử lý lỗ và các khoản nợ;

    Các vấn đề liên quan đến tài chính.

    - Vốn góp tối thiểu; tăng, giảm vốn điều lệ; thẩm quyền và phương thức huy động vốn;

    - Xác định giá trị tài sản và tài sản không chia của HTX ;

    - Phân phối lãi theo vốn góp, công sức đóng góp và mức độ sử dụng dịch vụ của các thành viên;

    - Chuyển nhượng, thanh lý, xử lý tài sản cố định;

    - Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

    - Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, liên doanh, liên kết; thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; tham gia liên hiệp hợp tác xã, tổ chức đại diện của hợp tác xã;

    - Xây dựng các quỹ của HTX;

    Các vấn đề liên quan đến tổ chức/quản lý

    - Tổ chức lại, giải thể, phá sản HTX;

    - Sửa đổi, bổ sung điều lệ HTX.

    - Bầu, bãi miễn Hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên. Tăng, giảm số lượng thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát;

    - Việc thành viên hội đồng quản trị đồng thời là giám đốc (tổng giám đốc) hoặc thuê giám đốc (tổng giám đốc);

    - Cơ cấu bộ phận giúp việc, chuyên môn nghiệp vụ

    Các vấn đề liên quan đến tiền lương/phúc lợi.

    - Qui định mức tiền lương , trợ cấp và tiền thưởng cho:

    + Chủ tịch hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và các thành viên khác của các Ban này, Giám đốc (tổng giám đốc), Các chức danh khác của HTX;

    - Các đối tượng được HTX đóng bảo hiểm xã hội theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc của nhà nước;

    Bước 6: Lập hồ sơ đăng ký hợp tác xã gửi đến phòng tài chính kế hoạch (thông qua bộ phận một cửa của UBND cấp huyện) để làm thủ tục đăng ký lại hợp tác xã.

    Sau Hội nghị chuyển đổi HTX, người đại diện theo pháp luật của HTX sẽ lập hoàn chỉnh các văn bản, lập và nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã:

    - Hồ sơ đăng ký hợp tác xã gồm: (Khoản 2 Điều 23 Luật Hợp tác xã 2012)

    + Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (Phụ lục I-1 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 );

    + Điều lệ;

    + Phương án sản xuất, kinh doanh;

    + Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

    + Nghị quyết hội nghị thành lập.

    - Cơ quan đăng ký hợp tác xã: (Điều 6 Nghị định 193/2013/NĐ-CP )

    + Quỹ tính dụng nhân dân và liên hiệp hợp tác xã đăng ký tại phòng đăng kí kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư của tỉnh.

    + Các hợp tác xã đăng kí tại phòng tài chính - kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

                                                       
                                                                             Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2014

                                                                        ThS. Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Chính sách và phát triển HTX

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

Tin mới
Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố lần thứ 6
Đưa sản phẩm OCOP của HTX đến gần hơn với người tiêu dùng
Nhân rộng mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất Cần ưu tiên nguồn lực hỗ trợ
Thư chúc mừng các đồng chí Thường trực Thành ủy Hải Phòng
Mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 140 nghìn tổ hợp tác, 45 nghìn hợp tác xã
Quỹ hỗ trợ phát triển HTX (Kỳ I): Vẫn trong cơn khát vốn
Liên minh HTX và DN thành phố thăm, làm việc với một số đơn vị thành viên trên địa bàn quận Hải An và huyện Cát Hải.
Thường trực Thành ủy họp báo thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI
Đồng chí Lê Văn Thành tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành ủy
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025)
Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI họp Phiên trù bị
Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT
Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15/10/2020
Triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của thành phố